Un PROJECTE DE FUTUR

Neix el NIU

amb la voluntat de crear espais a Catalunya nord on la llengua pròpia hi tingui vida normal

Altres experiències

A Euskadi nord el projecte LUMA

A Bretanya divskouarn

La llar d'infants és un tipus de guàrdia que permet posar el nen en un medi que respecta el seu desenvolupament psíquic i psicomotor. Gràcies a un treball en equip, els professionals poden respondre a les seves necessitats proposant accions educatives en relació al ritme dels nens de 10 setmanes fins a 3 anys.

 

Des de fa alguns anys, constatem:

1. un alça de l'índex de natalitat des de mitjans dels anys 90
2. una progressió constant de la quantitat de famílies en les quals els dos pares treballen
3. un nombre creixent de famílies monoparentals,

la qual cosa provoca una manca de places i justifica el nostre projecte d'obertura d'una estructura col·lectiva.

La creació d'una estructura d'acollida que permeti atendre el nen de la primera edat en català és interessant, ja que el nen que entra en la llar d'infants a 10 setmanes esdevé totalment bilingüe.

La llar, amb una capacitat de 12 places, podria així acollir nens sense cap discriminació lingüística en la mesura en què la família aprova el projecte de l'establiment. Té la voluntat d'atendre nens minusvàlids, éssent la seva diferència un enriquiment pel conjunt del grup i de l'equip. És previst proposar a les famílies un acolliment ocasional en cas de necessitats imprevistes: formació, malaltia, imperatius familiars,...
Per provar de cobrir al màxim les necessitats dels pares, la llar serà oberta des de les 7h30 fins les 18h30, de dilluns a divendres.

La nostra llar té també la voluntat de ser un lloc d'intercanvi entre els pares i l'equip professional. Pot ser un factor d'integració per les famílies que s'acaben d'instal·lar al nostre país.

L'estructura s'integrarà en la vida del municipi, amb la finalitat d'intercanviar i obrir-se en col·laboració amb:

* les escoles
* la biblioteca
* la residència per gent gran
* ajuntaments de barris
* centres de lleure
* metge del municipi
* comerços municipals
* agricultura biològica local

La llar podrà acollir becaris del sector “petite enfance”.

Els actors de l'estructura:

* l'associació responsable del projecte;
* els professionals de l'estructura:
1. el(a) director(a)
2. 2 auxiliars puericultores
3. 1 CAP “petite enfance”
4. 1 cuiner(a).

els altres col·laboradors:

* el metge de la PMI corresponent a l'estructura és responsable de la higiene, la seguretat i l'orientació educativa i pedagógica dels nens inscrits a la llar d'infants. Més que res, dóna el seu vist-i-plau. L'acord es dóna en funció de la quantitat de nens que la llar pot atendre, i el ratio nens/professionals.
* La CAF i la MSA. Aquests dos serveis públics ajuden financerament l'estructura, en complement de la participació econòmica de les famílies. Atorguen una “prestation de service” en complement de la participació financera dels pares si la llar compleix una sèrie de compromisos (respectar un barem nacional bàsic i mensualització pels pares, respectar un índex de presència i d'enquadrament, qualitat de l'atenció) que li permet optimitzar l'ús dels recursos i dels serveis proposats a les famílies.
* Consell General i Generalitat de Catalunya
* Municipi
* Els Amics del Niu
* Donacions.

Registrats

Navega en català